هم وابستگی و رها کردن

آیا کارهایی را که وظیفه دیگران است و یا آن­ها خودشان می­توانند انجام دهنـد، شـما برایـشان انـجام می­دهید؟ آیا فکر می­کنید شما مسئول تغییر دادن دیگران هستید؟ آیا آنقدر روی رفع مشکلات و نیازهای دیگران تمرکز می­کنید که وقتی برای خودتان باقی نمی­ماند؟ اگر پاسختان به این سوال­ها مثبـت اسـت بهتر اسـت کمــی بیـشتر با مفهوم هم­وابستگی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید