رویکرد اجتماع درمان مدار به اعتیاد

از دیدگاه اجتماع درمان مدار، سوء مصرف مواد، اختلال پیچیده‌ای درکل وجود فرد است. الگوهای رفتاری و فکری خودتهدید کننده و خودمخرب، آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فرد را آشکار می سازند‌. با وجودی که اثرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی مواد شناخته شده است، اما از دیدگاه اجتماع درمان مدار خود فرد باید مسئولیت اولیه اختلال و بهبودی اش را بپذیرد. بنابراین از این دیدگاه اعتیاد یک علامت است و نه جوهر و اصل اختلال. مشکل در خود فرد است نه مواد

هم وابستگی و رها کردن

آیا کارهایی را که وظیفه دیگران است و یا آن­ها خودشان می­توانند انجام دهنـد، شـما برایـشان انـجام می­دهید؟ آیا فکر می­کنید شما مسئول تغییر دادن دیگران هستید؟ آیا آنقدر روی رفع مشکلات و نیازهای دیگران تمرکز می­کنید که وقتی برای خودتان باقی نمی­ماند؟ اگر پاسختان به این سوال­ها مثبـت اسـت بهتر اسـت کمــی بیـشتر با مفهوم هم­وابستگی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید